+38 (050) 339-72-73

Умови поставки

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Продавець:

Покупець:

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця належний Продавцю товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Відомості про товар: _______________________________

1.3. Гарантійний термін експлуатації товару з моменту отримання товару Покупцем становить один рік.

2. Порядок передачі товару

2.1. Продавець повинен повністю передати товар Покупцю протягом тридцяти днів з моменту укладання договору. Передача товару Покупцю відбувається за адресою:

2.2. Документи на товар, які Продавець повинен передати Покупцю: видаткова накладна.

2.3. Перехід права власності на товар відбувається в момент передачі товару Покупцю, що оформляється накладною.

3. Ціна

3.1. Загальна вартість товару, що продається за цим договором, становить

3.2. Продавець здійснює оплату проданого товару на умовах: передплати у розмірі _________________________ гривень 00 копійок на момент укладання договору і _______________________ гривня 00 копійок по факту доставки товару і передачі у власність Покупця.

3.3. Покупець зобов’язаний оплатити доставку товару за адресою: _______________________ у розімірі _________________ гривень 00 копійок.

3.4. Меблі поставляються у розібраному вигляді з інструкціями по монтажу. Покупець здійснює збирання та монтаж меблів власними силами.

3.5. У разі замовлення послуг по збирання та монтажу меблі, покупець зобов’язаний сплатити дані послуги згідно з прейскурантом і з

4. Зобов’язання сторін

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Вчасно передати Покупцю товар у стані, що відповідає умовам договору.

4.1.2. Замінити неякісний товар протягом тридцяти днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця або повернути вартість неякісного товару виходячи з цін, встановлених пунктом 1.2 Договору.

4.2. Покупець зобов’язаний:

4.2.1. прийняти товар за кількістю якістю, асортиментом та комплектністю відповідно до вимог законодавства;

4.2.2. оплатити товар у розмірах та терміни, які встановлені цим Договором.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення термінів передачі товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за кожен день затримки до моменту повного виконання зобов’язань щодо поставки :

5.2. За передачу товару, що не відповідає умовам Договору щодо якості, комплектності, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неякісного товару (вартості товару, що поставлений некомплектним).

5.3. За несвоєчасну або неповну оплату вартості товару Покупець сплачує продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми неоплати (недооплати) за кожен день прострочення до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання щодо оплати.

5.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором.

6. Дія непереборної сили

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли всупереч волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі ті інші стихійні лиха.

6.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили.

6.3. Сторона, яка не виконує свої зобов’язання внаслідок обставин непоборної сили, повинна негайно сповістити про це другу сторону.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

8. Зміни умов Договору

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

8.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце тільки за згодою Сторін, або у випадках, передбачених цим Договором, або на підставах, визначених законодавством України.

9. Інші умови

9.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

10. Адреси та реквізити Сторін

10.1. Покупець:

10.2. Продавець: